Regulamin Portalu

Regulamin korzystania z Serwisu tsa24.com

Dokument ten został stworzony, ponieważ zależy nam na zaufaniu naszych użytkowników i ich poczuciu bezpieczeństwa. Prezentujemy w nim zasady korzystania z serwisu oraz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nasi użytkownicy dostarczają nam korzystając z serwisu.
tsa24.com jest własnością Agencji Reklamy NADO z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 13.

Rozdział I
Definicje

 1. Jako serwis tsa24.com rozumiemy stronę internetową tsa24.com znajdującą się pod adresami www.tsa24.com wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu tsa24.com .
 3. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do serwisu tsa24.com.

Rozdział II
Zasady korzystania z serwisu tsa24.com 

 1. Korzystanie z serwisu tsa24.com jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich.
 2. Wszystkich Użytkowników serwisu tsa24.com obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji – komentarzy o charakterze tekstowym pilnować czystości języka jakiego używa.
 4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez serwis tsa24.com  w celach promocyjnych.
 5. Publikowanie w serwisie tsa24.com i zamieszczanie w bazach danych serwisu tsa24.com treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone a w szczególności jeśli:
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  • zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio).
 6. Redakcja serwisu tsa24.com  zastrzega sobie prawo usuwania informacji (tekstowych, zdjęć, filmów, nagrań audio itp.) bez poinformowania o tym użytkownika, który zapisu dokonał. Punkt ten nie dotyczy wyrażania na łamach serwisu tsa24.com krytycznych opinii, jeśli nie stanowią one naruszenia prawa (w szczególności nie są pomówieniem lub kłamstwem).
 7. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji/Wydawcy będą natychmiastowo usuwane.
 8. Publikowane na stronach serwisu tsa24.com  Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Serwis tsa24.com nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 9. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
 10. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych serwisu tsa24.com  adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 11. Dodawane przez Użytkowników Informacje mogą być (w razie konieczności lub jeśli funkcjonalność i wizualny wygląd portalu tego wymaga) moderowane przez Administratorów.
 12. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach, komentarzach, opisach itp. nie są opiniami serwisu tsa24.com. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział III
Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Serwisie

 1. Właściciel i Administratorzy mają obowiązek:
  • dbać o dobry wizerunek serwisu tsa24.com,
  • w razie konieczności moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  • stale ulepszać funkcjonowanie serwisu tsa24.com,
  • dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu tsa24.com.
 2. Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Portalu ma prawo do:
  • edytowania Informacji zawartych w serwisie tsa24.com,
  • Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
 3. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu tsa24.com
  • za problemy w funkcjonowaniu serwisu tsa24.com, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
  • niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z serwisu tsa24.com przez Użytkowników;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • przerwy w świadczeniu serwisu tsa24.com zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu tsa24.com;
 4. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem serwisu tsa24.com może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel serwisu tsa24.com.

Rozdział III
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy podane na stronie lub na adres e-mail: redakcja@tsa24.com

You require a payed account if you want to enjoy the full experience of the game. Now, there are plenty of people who usually do not desire to spend some money just for this video game and need to engage in. Make your minecraft free account list With the power generator designed to transform your typical low-payed accounts, towards a completely high grade profile! For many of these people today, now there is an alternative choice!