W powiecie

A może Ty zostaniesz rodziną zastępczą?

A może Ty zostaniesz rodziną zastępczą?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli w Sandomierzu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka
i poszanowaniem jego praw. Opiekę nad powierzonym dzieckiem sprawuje osobiście, z wyjątkiem
przypadków, gdy nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo, gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych
bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza
– spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dziecka),
– niezawodowa (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
– zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
2) Rodzinny dom dziecka (nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka).

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
– osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
– przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
– odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
– poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,
– zasadę nie rozłączania rodzeństwa,
– w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące warunki:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
• stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
• przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego
przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza zobowiązana jest do:
• sprawowania osobistej opieki nad powierzonym dzieckiem, w miejscu stałego zamieszkania tej rodziny,
• współpracy z sądem opiekuńczym, ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej,
• informowania powiatowego centrum pomocy rodzinie o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem i jego samowolnym oddaleniu się,
• gromadzenia i przechowywania dokumentów, dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego wyników w nauce oraz sytuacji prawnej,
• wspierania działań w zakresie unormowania sytuacji życiowej i prawnej dziecka, podtrzymywania więzi z rodziną naturalną dziecka.

Rodzina zastępcza współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej o organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Świadczenia dla rodzin zastępczych
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:
1) 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2) 1.000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o 50 % dochodu dziecka. Za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00 zł miesięcznie.
Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00 zł miesięcznie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w godzinach 8.00 – 14.30 :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 34
27 – 600 Sandomierz
tel. 15 644-10-10 wew. 357

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021