Ww. pulsoksymetry zostały zakupione z projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W spotkaniu z Marszałkiem udział wzięli: Waldemar Maruszczak – Radny Powiatu Sandomierskiego, Mariola Żmuda- Z-ca Wójta Gminy Dwikozy, Monika Mochul- Sekretarz Gminy, Waldemar Kocel- Radny Gminy Dwikozy.