W Sandomierzu

Likwidujesz bariery społeczne? Złóż wniosek!

Likwidujesz bariery społeczne? Złóż wniosek!

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) planuje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 21 kwietnia 2016r.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:
• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
• partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
• jednostki badawczo – rozwojowe,
• przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000 PLN

Sposób składania wniosków

• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA,
• w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzystkiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021