W Sandomierzu

Miasto sprzedaje nieruchomość

Miasto sprzedaje nieruchomość

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4841 ha położonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice. Działka stanowi własność Gminy Sandomierz i nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka występuję jako tereny zabudowy usług ogólnomiejskich, funkcja dominująca: usługi komercyjne, funkcja uzupełniająca: usługi publiczne, dopuszczalna zabudowana mieszkaniowa. Ustala się termin zakończenia zabudowy 4 lata licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu Gmina Sandomierz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stosownie do art. 593 i 594 K.C.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto: 387.500,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT.

Minimalne postąpienie – 1%
Wadium w pieniądzu w kwocie 40.000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych) płatne najpóźniej do dnia 10.06.2016r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr: 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.
Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący. Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel./15 6440145, lub 15 6440121/,
www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl

Grzegorz Poniedzielski/ Urząd Miast Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021