Bezzwrotna dotacja w wys. do 32240 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Thumbnail for the listing's main image
Informacje kontaktowe
Kontakt Stowarzyszenie PROREW
534799660
Visit Website
PLN 0.00
Więcej informacji

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu „Mentor -wejdź na tory biznesu!”realizowanego od 05.2016 do 12.2017 przez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców i Stowarzyszenie PROREW zachęcamy:
 osoby niepracujące w trudnej sytuacji na rynku pracy tj:
 kobiet,
 osób po 50 r.ż.
 osób z niepełnosprawnościami,
 długotrwale bezrobotne,
 niskowykwalifikowane
 osoby odchodzące z rolnictwa, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, u których następuje przejście z KRUS do ZUS oraz członkowie ich rodzin w przypadku spełnienia kryteriów wskazanych powyżej dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Uczestnicy mogą liczyć na następujące wsparcie:
-Doradztwo i szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
-Dotację finansową na założenie własnej firmy w wysokości przeciętnie 23 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie.
-Wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie maksymalnie 770 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy).
-Doradztwo i szkolenia niezbędne do efektywnego wykorzystania dotacji.

Rekrutacja (nabór dodatkowy) do projektu prowadzona będzie od 25.07.2016r. do 29.07.2016r. w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 34/208 (Dom Rzemiosła-2 piętro), 25-312 Kielce, tel. 534799660.

http://stowarzyszenieprorew.pl/mentor-wejdz-na-tory-biznesu/