W powiecie

Ponad 110 tysięcy podmiotów w regionie

Ponad 110 tysięcy podmiotów w regionie

Według stanu na koniec grudnia 2014 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych było 110,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 2,7% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju – wynika z danych ogłoszonych przez Urząd Statystyczny w Kielcach. W stosunku do poprzedniego roku liczba ta zwiększyła się o 0,2%. Podobnie jak rok wcześniej, największy odsetek stanowiły jednostki zajmujące się: handlem i naprawą pojazdów samochodowych – 31,1%, budownictwem – 13,0% oraz przetwórstwem przemysłowym – 9,3%.

Zdecydowaną większość stanowiły jednostki sektora prywatnego, który skupiał 106,9 tys. firm tj., 97,1% ich ogólnej liczby. W stosunku do 2013 r. liczba podmiotów sektora prywatnego zwiększyła się o 0,3%. Podmioty należące do sektora prywatnego deklarowały najczęściej prowadzenie działalności gospodarczej związanej z następującymi sekcjami PKD: handel i naprawa pojazdów samochodowych – 32,0% ogółu jednostek sektora prywatnego, budownictwo – 13,4% oraz przetwórstwo przemysłowe – 9,5%. Wymienione trzy sekcje obejmowały łącznie ponad połowę podmiotów tego sektora (54,9%).

Sektor publiczny w końcu 2014 r. obejmował 3,2 tys. podmiotów, tj. o 2,0% mniej niż przed rokiem. Stanowiły one 2,9% ogółu jednostek w rejestrze. Podmioty sektora publicznego należały głównie do sekcji: edukacja – 50,6% ogółu jednostek sektora publicznego, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 12,8%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 10,5% oraz obsługa rynku nieruchomości – 10,4%.
Z punktu widzenia wielkości podmiotów, struktura badanej zbiorowości nie uległa istotnym zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Nadal dominowały podmioty małe (o liczbie pracujących do 9 osób), których w rejestrze REGON, według stanu na koniec grudnia 2014 r., było ponad 95% (105,1 tys.). W klasie jednostek średnich, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, znalazło się prawie 4% całej zbiorowości (4,0 tys.), a dużych, o liczbie pracujących 50 osób i więcej – niespełna 1% (1,0 tys.). W porównaniu z 2013 r. odnotowano wzrost liczby podmiotów małych o 0,3% i dużych o 0,6%, natomiast spadła liczba jednostek średnich o 0,6%.

Wśród podmiotów małych (do 9 osób) największa liczba jednostek skupiona była w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 33,5 tys. (31,9% ogółu podmiotów małych). Natomiast największą liczbę podmiotów średnich (o liczbie pracujących 10-49), jak również podmiotów dużych (50 osób i więcej) zanotowano w sekcji edukacja. Wyniosła ona odpowiednio: dla podmiotów średnich – 1,0 tys., co stanowiło 25,7% ich ogółu, a dla podmiotów dużych – 0,2 tys. (21,8% ogółu podmiotów dużych).

Według kryterium formy prawnej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które stanowiły 76,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów. W końcu grudnia 2014 r. w rejestrze REGON ich liczba kształtowała się na poziomie 84,7 tys. i była o 0,6% mniejsza niż przed rokiem.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej reprezentowane były przez 25,4 tys. podmiotów tj. o 3,0% więcej niż w 2013 r. Najliczniejszą grupę w gronie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiły spółki. Na koniec 2014 r. było ich 13,6 tys. (12,4% ogółu zarejestrowanych podmiotów). Wśród spółek odnotowano 7,5 tys. spółek cywilnych oraz 6,0 tys. spółek handlowych. W strukturze spółek handlowych znalazło się 81,5% spółek kapitałowych i 18,5% spółek osobowych.

Obok spółek handlowych, wśród osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w rejestrze REGON wpisanych było: 3,6 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych – 3,2% ogółu zarejestrowanych podmiotów, 502 spółdzielni, 289 fundacji i 4 przedsiębiorstwa państwowe.

Utrzymuje się duże zróżnicowanie ilości podmiotów w ujęciu terytorialnym oraz szczególna koncentracja przedsiębiorczości wokół stolicy województwa. W mieście Kielce siedzibę posiadało 26,1% firm (28,7 tys.), a w powiecie kieleckim 14,0% (15,5 tys.). Łącznie te dwa powiaty skupiały ponad 40% zbiorowości podmiotów. Stosunkowo najmniej jednostek zlokalizowanych było w powiatach: kazimierskim 1,6% (1,8 tys.), pińczowskim 2,3% (2,5 tys.), opatowskim 3,0% (3,3 tys.) oraz włoszczowskim 3,2% (3,6 tys.). W skali roku, największy wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów zanotowano w powiatach: włoszczowskim (o 3,8%), kieleckim (o 2,3%) oraz pińczowskim (o 1,2%). Z kolei spadek liczby podmiotów zaobserwowano w 5 powiatach (ostrowieckim, kazimierskim, m. Kielce, sandomierskim i skarżyskim), przy czym największy wystąpił w powiecie ostrowieckim (o 1,9%).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

Uroczyste otwarcie Żłobka „Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com15 października 2021

Gloria Artis dla Andrzeja Cebuli

tsa24.com13 października 2021

Wypadek ciągnika rolniczego w miejscowości Pęczyny

tsa24.com12 października 2021

Popularny aktor Jerzy Bończak przyjedzie do Ossolina!

tsa24.com11 października 2021

Oszukana 28-latka, straciła sporo pieniędzy

tsa24.com8 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021

Odbiór nowych wodociągów

tsa24.com6 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

tsa24.com4 października 2021