W Sandomierzu

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Znajdź pomoc

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Znajdź pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Sandomierz, a Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przystąpił w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2016 do realizacji projektu „Rodzina moją oazą”. Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Na potrzeby Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 przyjętego uchwałą nr XXI/204/2016 przez Radę Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 r. została sporządzona w 2015 r. na terenie Sandomierza diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. Jednym z badanych obszarów było zjawisko przemocy domowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że ważnym problemem środowiskowym społeczności sandomierskiej jest przemoc, gdyż 22,2 % dorosłych ankietowanych przyznało, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczająca przemocy fizycznej, zaś 35,4 % badanych zna osobę ze swojego środowiska doświadczająca przemocy psychicznej. Ponadto 28,7% respondentów zna przypadki bicia dzieci przez rodziców czy opiekunów.

Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie ilości sporządzonych „Niebieskich Kart” można stwierdzić, że zjawisko przemocy w rodzinie jest na terenie gminy znaczącym problemem. W 2012 roku w gminie Sandomierz do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 56 „Niebieskich Kart”, w 2013 roku – 38, w 2014 roku- 92, natomiast w 2015r. – 80 „Niebieskich Kart”.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne zrodziła się potrzeba podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Zwrócono uwagę na konieczność objęcia pomocą wszystkich członków rodziny oraz pracę zarówno z osobą doznającą przemocy jak i sprawcą przemocy.

W związku z powyższym w ramach projektu „Rodzina moją oazą” zostało zaplanowane wzmocnienie kompetencji zawodowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego, osób dyżurujących w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz innych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przez udział w cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu tematyki przemocy. Wiedza zdobyta podczas szkoleń umożliwi opracowanie procedury wzajemnej współpracy z instytucjami pomagającymi rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy dotyczącej zapewnienia interwencyjnego miejsca noclegowego dla ofiar przemocy. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie są niewystarczające i rodzą potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań.

W ramach projektu „Rodzina moją oazą” podniesiona została także jakość świadczonych usług przez zwiększenie ilości dyżurów i zatrudnienie od miesiąca września 2016 r. funkcjonariusza Policji w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Informacje o projekcie oraz działaniach podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Punkt Interwencji Kryzysowej są na bieżąco przedstawiane od momentu rozpoczęcia jego realizacji za pośrednictwem materiałów informacyjno- promocyjnych, które powstają w trakcie realizacji projektu tj. artykuły w prasie, spot radiowy, strona internetowa, ulotka oraz plakat.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 410,00 zł, w tym kwota dotacji ministerialnej 22 000 zł oraz wkład własny gminy Sandomierz 6 410,00 zł.

źródło: UM Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021