wydarzenia

Wsparcie dla projektów na prowadzenie sektorowych programów B+R w ramach POIR

Wsparcie dla projektów na prowadzenie sektorowych programów B+R w ramach POIR

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin konkursu
od 10.06.2016 do 11.07.2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie dłużej niż 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.
Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 10 czerwca 2016 r.

Sposób składania wniosków
Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP. Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe będzie po wejściu na stronę internetową od dnia 10 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. (do godz. 16:00). Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 10 czerwca 2016 r.

Kto może składać wnioski?
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs4122016innosbz/
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 50 000 000 PLN, w tym:
a) 35 000 000 PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy I ;
b) 15 000 000 PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy II.

Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innosbz-finanse@ncbr.gov.pl.
• w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innosbz@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 240, (22) 39 07 459.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wydarzenia

Więcej w wydarzenia

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021