wydarzenia

Współpraca ponadnarodowa – ogłoszenie o konkursie

Współpraca ponadnarodowa – ogłoszenie o konkursie

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31 marca do 15 kwietnia 2016r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, tj.:

• podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
• administracja publiczna,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• instytucje rynku pracy,
• instytucje pomocy i integracji społecznej,
• szkoły i placówki systemu oświaty,
• uczelnie,
• przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty ekonomii społecznej,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:
1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
3. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

20 000 000,00 PLN.

Sposób składania wniosków:
Wniosek składany jest:
• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
• w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem lub 2 oryginały)

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku wraz z załącznikami muszą być tożsame. Za tożsame uznaje się wnioski złożone wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

wydarzenia

Więcej w wydarzenia

Nurkowanie podlodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego

tsa24.com26 lutego 2021

OSP w Gałkowicach z nowoczesnym sprzętem

tsa24.com26 lutego 2021

Nielegalny salon gier hazardowych zlikwidowany

tsa24.com24 lutego 2021

Zasłabnięcie kierowcy osobówki na ul. Żwirki i Wigury

tsa24.com24 lutego 2021

Nowe pomoce dydaktyczne w PSP w Klimontowie

tsa24.com23 lutego 2021

Sandomierz z nowym monitoringiem

tsa24.com23 lutego 2021

Od marca rusza rekrutacja do żłobka miejskiego

tsa24.com23 lutego 2021

Pożar przechowalni w miejscowości Gorzyczany

tsa24.com23 lutego 2021

Dzień Kobiet w Sandomierzu z koncertem życzeń

tsa24.com23 lutego 2021